Missie-Visie

Missie - Visie

Missie

De vzw Engelbewaarder is een christelijke instelling, één van de vele takken aan de de levensboom van de Zusters van Maria. Het charisma van de stichter van de congregatie, geïnspireerd door Vincentius à Paulo stelt voorop in liefde en barmhartigheid in te gaan op concrete en eigentijdse noden.


We zijn een organisatie die kwaliteitsvolle opvang organiseert voor kinderen vanaf 0 jaar tot en met de kinderen die schoollopen in de lagere school.


Visie

We werken vanuit een christelijke visie en hanteren daarbij de zorg -en opvoedingswaarden die erin vervat zitten. We maken geen onderscheid in levensbeschouwelijke overtuiging, cultuur, politieke achtergrond, nationaliteit noch geslacht. Bijzondere aandacht gaat naar de kansarme gezinnen in onze maatschapij. Bij het opnemen van kinderen in onze organisatie proberen we eveneens zoveel mogelijk rekening te houden met de draagkracht van zowel kinderen als personeel. De medewerkers handelen vanuit een professionele pedagogische visie en streven naar een continue, optimale zorg en begeleiding van de opgevangen kinderen.


Tav de kinderen

Wij willen de kinderen begeleiden in de eerste fase van hun ontwikkeling naar volwassenheid. Dit gebeurt in groepjes of in gezinsverband, met veel aandacht voor de persoon van het kind. Het welzijn van elk kind staat centraal, zowel op sociaal, lichamelijk en medisch vlak. We willen de kinderen een warme en positieve omgeving bieden waar ze zich goed voelen en ook leren om anderen te respecteren.


Tav de ouders

De medewerkers streven naar een vlotte en respectvolle samenwerking met de ouders. Wij proberen rekening te houden met hun wensen. Elke ouder heeft recht op informatie over zijn of haar kind. We willen dit zoveel mogelijk via persoonlijk en rechtstreeks contact met de ouders realiseren.


Tav de medewerkers

De Engelbewaarder wil tegenover zijn personeel in een open sfeer werken, rekening houdend met de individuele verschillen van elk personeelslid. De medewerkers worden op de hoogte gehouden van het beleid en belangrijke veranderingen in de organisatie. We willen iedereen zoveel mogelijk kansen geven om hun eigen talenten te ontwikkelen.


Tav de maatschapij

De medewerkers van onze organisatie zijn zich bewust van de belangrijke taak die zij tegenover de maatschapij vervullen. We volgen de maatschappelijke evoluties, zowel op regionaal als op een breder vlak. Wanneer we weet krijgen van nieuwe opvangnoden trachten we hierop in te spelen, binnen de grenzen van onze pedagogische visie en onze materiële mogelijkheden. We nemen actief deel aan netwerken met de lokale factoren.


Afdeling Izegem Ommegangstraat 41, 8870 Izegem

Kinderdagverblijf Engelbewaarder - T 051 31 36 51 - kdv@engelbewaardervzw.be

Buitenschoolse opvang Fieloe - T 051 31 25 01 - fieloe@engelbewaardervzw.be

Organisator gezins- en groepsopvang Engelbewaarder - T 051 31 22 05 - dvo@engelbewaardervzw.be

Afdeling Nieuwpoort Sint-Sebastiaanstraat 2, 8620 Nieuwpoort

Kinderdagverblijf de Marientjes - T 058 23 31 31 - demarientjes@engelbewaardervzw.be